ОСНОВНА ШКОЛА

" БРАНИСЛАВ НУШИЋ "  УРОВИЦА

ПРЕДЛАЖЕМО ВАМ

*ОБРАЗОВНИ МАТЕРИЈАЛ НА ИНТЕРНЕТУ*

 

Српски језик:http://srpskijezik.rs/

Речник српског језика:http://www.vokabular.org/

Математика:http://www.coolmath4kids.com/

Страни језици:http://www.pdictionary.com/

Онлајн речник:http://www.onlinerecnik.com/

Биологија:http://www.biologija.rs/

Хемија:http://www.svethemije.com/

Наука:http://nauka.rs/

Информатика:https://petlja.org/

 

ШКОЛСКИ УЏБЕНИЦИ

 

Завод за уџбенике и наставна средства http://www.zavod.co.rs/

Креативни центар http://www.kreativnicentar.rs/

Klett http://www.klett.rs/

Едука http://www.eduka.rs/

Нови Логос http://logos-edu.rs/

Герундијум http://www.gerundijum.rs/

Бигз школство http://www.bigzskolstvo.rs/