ОСНОВНА ШКОЛА

" БРАНИСЛАВ НУШИЋ "  УРОВИЦА

Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Школском одбора
Правила понашања
Правилник о похваљивању и награђивању
Правилник о унутрашњој организацији школе
Правилник о заштити података
Правилник јавне набавке
Пословник о раду савета родитеља
Пословник о раду ученичког парламента
Правилник одговорности ученика
Правилник одговорности запослених