ОСНОВНА ШКОЛА

" БРАНИСЛАВ НУШИЋ "  УРОВИЦА

Распоред писаних провера
Распоред часова
Годишњи план рада школе 2023-2024
Пословник о раду Савета родитеља
Пословник о раду Школском одбора
Правила понашања
Правилник о похваљивању и награђивању
Правилник о унутрашњој организацији школе
Правилник о заштити података
Правилник јавне набавке
Пословник о раду савета родитеља
Пословник о раду ученичког парламента
Правилник одговорности ученика
Правилник одговорности запослених
Правилник о мерама, начину и поступку безбедности ученика за време боравка у школи и свих активности које организује школа
Финансијски план 2022
Годишњи план расхода и издатака 2022
Информатор о раду
Летопис школе 2020/2021
Развојни план